Kasutusloa kooskõlastamine

Valminud hoonel peab olema kasutusluba. Seda tuleb taotleda kohalikult omavalitsuselt, kes alustab menetlust ja määrab komisjoni koosseisu hoone ülevaatuseks. Koosseisu kuulub päästeameti esindaja.

Päästeasutus ei vii kasutusloa menetlustes ise läbi haldusmenetlust, vaid annab oma heakskiidu või keeldub selle andmisest omavalitsuse poolt läbiviidavas menetluses, seega on päästeasutuse tegevus menetlustoiming kohaliku omavalitsuse haldusmenetluses. Päästeasutus on kooskõlastav haldusorgan ning kooskõlastamine või sellest keeldumine peab toimuma päästeasutuse poolt 10 päeva jooksul. Juhul, kui ei jõuta menetleda 10 päeva jooksul on päästeasutusel õigus taotleda kohalikult omavalitsuselt toimingu tegemiseks ettenähtud aja pikendamist.

NB! Päästeasutus saab osaleda kasutusloa menetluses ainult siis, kui omavalitsus on algatanud kasutusloa menetluse. 

Päästeamet menetleb kasutusteatisi ja kasutuslube vaid elektroonse ehitisregistri vahendusel.

Päästeametis kooskõlastavad kasutuslubasid ohutusjärelevalve bürood. 

Ohutusjärelvalve ametnike kontaktid ja paiknemine.

Päästeamet kontrollib kasutusloa komisjonis ehitise vastavust projektile ja tuleohutusnõuetele, samuti tuleohutuse tõendamisega seotud ehitusdokumentatsiooni. Põhjalikuma seletuse nõutava dokumentatsiooni kohta leiab ehitiste tuleohutusalase dokumentatsiooni juhendist.

Tahkekütusel töötava kütteseadme (ahjud, pliidid, kaminad jms) ning korstna ja ühenduslõõri ehitamise või paigaldamise juhend küttesüsteemide tuleohutus.