Operatiivkaart

Operatiivkaart tähendab isiku kohustust koostada tema valduses oleva hoone kohta operatiivkaart. Operatiivkaart on kompaktne vaade ehitise tehniliste andmete, ehitises asuvate tuleohutuspaigaldiste ja muu olulise kohta, mis on abiks päästemeeskonnale sündmuse lahendamisel.

Operatiivkaarti saab esitada iseteeninduskeskkonnas.

Operatiivkaart tuleb esitada hoone kohta:

  • enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõttes;
  • kümne- ja enamakorruselise hoone kohta;
  • kultuuriväärtusliku hoone kohta;
  • hoone kohta, milles hoitakse mälestisi.

Operatiivkaardi kriteeriumid sätestab Riigi Teatajast hõlpsasti leitav majandus ja taristuministri määrus "Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded".

Täpsemad kriteeriumid sätestab siseministri määrus „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“. Sama määruse lisa 9 sätestab operatiivkaardi vormi.

Operatiivkaardi esitamise kohustus on ehitise valdajal. Kui valdajaid on mitu, peab ehitise omanik määrama operatiivkaardi koostamise ja esitamise eest vastutava inimese, kes koostab ja esitab hoone kohta operatiivkaardi piirkondlikule päästekeskusele.

Edastatud operatiivkaardi piirkondlik päästekeskus vaatab üle ja vajadusel võtab ühendust operatiivkaardi esitajaga. Kui operatiivkaart korras siis piirkondlik päästekeskus kooskõlastab operatiivkaardi.

Küsimuste ja probleemide korral annavad nõu piirkondliku päästekeskuse ametnikud, kelle kontaktandmed on kättesaadavad Päästeameti kodulehelt.

Juhendmaterjal ja näidised operatiivkaardi esitamiseks:

Paberkandjal või e-posti teel operatiivkaardi esitamisel tuleb see adresseerida vastavalt hoone asukohale järgmiselt:

  • Põhja päästekeskuse tegevuspiirkonnas: Erika 3, Tallinn 10416 või ...;
  • Lõuna päästekeskuse tegevuspiirkonnas: Jaama 207, Tartu 50705 või ...;
  • Ida päästekeskuse tegevuspiirkonnas: Rahu 38, Jõhvi 41532 või ...;
  • Lääne päästekeskuse tegevuspiirkonnas: A. H. Tammsaare pst 61, Pärnu 80042 või ....